Május 18. Szombat, Alexandra, Erik

Nyereményeső játékszabályzat

Érdekesség
2018. október 15. 06:44
null

NYEREMÉNYJÁTÉK SZABÁLYZAT

Köpönyeg.hu nyereményeső elnevezésű nyereményjáték

részvételi és játékszabályzata

Kérjük, olvassa el figyelmesen a Köpönyeg.hu nyereményeső elnevezésűnyereményjáték (a továbbiakban: „Nyereményjáték”) alábbi részvételi feltételeit.

A Nyereményjáték szervezője az New Wave Media Group Kft. (székhelye: 1072 Budapest, Klauzál utca 30, cégjegyzékszáma: 01 09 189828) (a továbbiakban: "Szervező").

A Nyereményjátékban való részvétel, a Nyereményjáték jelen hivatalos szabályzatának (a továbbiakban: „Szabályzat”) automatikus elfogadását jelenti. Jelen Szabályzat tekintendő teljes körű tájékoztatásnak. Az egyéb helyeken elhelyezett információk a Szabályzattól eltérő értelmezéséért a Szervező mindennemű felelősségét kizárja.

1. A játék menete

A Játékban résztvevő személyek a továbbiakban: a „Játékos(ok)”.

A Nyereményjátékban történő részvétel feltétele, hogy Játékos regisztráljon a koponyeg.hu weboldalon, majda belépést követően - az aktuális időjárást megjelenítő - képes észlelést küldjön be a weboldalon keresztül.

Képes észlelés beküldésére alkalmas felületek:

· koponyeg.hu weboldal,

· koponyeg.hu mobilnézet,

· Köpönyeg iOS applikáció,

· Köpönyeg Android applikáció.

Az egyéb felületen érkező észleléseket nem fogadjuk el, nem vesznek részt a Játékban, továbbá a Szervező fenntartja a jogot, hogy kizárjon minden olyan észlelést játékból, amely nem az oldal profiljához tartozó képet tartalmaz. Ennek elbírása a Szervezőt illeti meg. Bármely jogot sértő tartalommal bíró vagy obszcén kép publikálása esetén a felhasználó kizárásra kerül, nem vesz részt a Játékban. Egy Játékos több képes észlelést is küldhet, azonban akár egy képes észlelés beküldése is elengedő, hogy nyerjen.

2. A játék helye és ideje

A Nyereményjátékban 2018. október 15. – november 15. között lehet részt venni, ezen időtartam alatt lehet képes észlelést küldeni. A játékban való részvétellel a Játékos magára nézve kötelezőnek ismeri el a Nyereményjáték Szabályzatát, amely magában foglalja jelen adatvédelmi tájékoztatót.

3. Részvételre való alkalmasság

A Nyereményjátékban részt vehet minden természetes személy, aki Magyarországon tartózkodási vagy lakóhellyel rendelkezik. A Nyereményjátékban nem vehetnek részt az alábbi személyek: a Szervező tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint azok közeli hozzátartozói. (Ptk. 8.1.§ 1.)

4. Nyeremény

A Nyereményjáték nyereménye: 1 db köpönyeges ajándékcsomag. A nyeremény készpénzre nem váltható.

Az ajándékcsomag tartalma:

· 1 db automata esernyő

· 1 db fedeles pohár

· 1 db napelemes töltő

· 2 db autós napellenző

· 1 db bevásárló táska

5. Sorsolás időpontja és helyszíne:

Szervező a Játék időtartama alatt minden héten 5 db ajándékcsomagot sorsol, melyre a Szervező telephelyén kerül majd sor. Az sorsolások időpontjai:

· 2018. október 24.,

· 2018. október 29.,

· 2018. november 5.,

· 2018. november 12.,

· 2018. november 19.

6. Játékosok és a nyertes Játékosok értesítése

A nyertes Játékos nevét a Szervező közzéteszi a Köpönyeg.hu Facebook oldalán, a nyertes Játékost pedig a regisztrációkor megadott e-mail címen kiértesíti. A nyereményekért való jelentkezés határideje a kiértesítéstől számított három nap. Amennyiben a nyertes Játékos nem jelentkezik, úgy a Szervező a két kisorsolt pótnyertes közül előbb az elsőt értesíti, akinek szintén három napja lesz jelentkezni a nyereményért.

A nyertes Játékos a Játékban való részvétellel kifejezetten hozzájárul, hogy neve feltüntetésre kerüljön a köpönyeg.hu Facebook oldalon.

7. A nyeremény átadása

A nyeremény átvétele érdekében a nyertes a következő adatait köteles megadni: teljes név, pontos lakcím irányítószámmal, adószám, ellenkező esetben a Szervező a nyereményt nem tudja átadni. A nyeremény át nem vétele a részesültet kártérítésre nem jogosítja fel.

A felhasználói jogosultságból fakadó vitákkal kapcsolatosan a Szervező mindennemű felelősséget és a jogi út igénybevételének a lehetőségét kizárja.

A Szervező nem vállal felelősséget a nyertes által tévesen vagy hibásan megadott adatokkal okozott következményekért.

8. Egyéb tudnivalók

· A nyertes az általa tévesen szolgáltatott adatokból adódó valamennyi következményt maga viseli. Az adatok helytállóságát a Szervezőnek nem áll módjában ellenőrizni. Ezzel kapcsolatban a felelősség és minden ezzel járó jogi és anyagi következmény minden esetben a nyertest terheli. A Szervező a nyeremény hibáiért kizárja a felelősségét, kivéve, ha a felelősség kizárását a magyar jogszabályok kifejezett rendelkezéssel tiltják. A Szervező kizár minden felelősséget bármilyen kártérítési, kártalanítási igényért a Nyereményjátékban való részvétellel összefüggésben, továbbá a Nyereményjáték vagy annak lebonyolítása esetleges hibáiból, hiányosságaiból eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségekért.

· A Játékosok a Nyereményjátékkal kapcsolatos panaszokat az info@koponyeg.hu email címre küldhetik.

· A részvételi feltételekben a változtatás jogát a Szervező fenntartja.

· A fenti szabályzat feltételeire a magyar jog előírásai az irányadóak. A Játékban résztvevő személyek automatikusan elfogadják a jelen Nyereményjáték szabályzatának, valamint a Szervező az arra vonatkozó belső utasításainak, illetve az Nyeremény felajánlójának adatkezelési Szabályzatának rendelkezéseit. A Nyereményjátékban résztvevő személyek a részvétellel automatikusan lemondanak a Nyereményjáték lebonyolításával, a nyereménnyel, valamint a kiválasztott nyertessel kapcsolatosan a Szervező vagy valamely más harmadik személlyel szembeni bármely jogorvoslati út igénybevételének lehetőségéről.

9. Adatvédelem

A nyertes Játékos az alábbi személyes adatait adja át kezelésre a New Wave Media Group Kft.(székhely: 1072 Budapest, Klauzál utca 30, cégjegyzékszám: 01 09 189828, adószám 24927363-2-42: továbbiakban: "Adatkezelő") részére:

· teljes név, pontos lakcím, adószám.

Az adatkezelés jogalapja az érintett önkéntes hozzájárulása, mely az adatok megadásával megadottnak tekintendő. Adatkezelés célja: nyeremény kipostázása a nyertes Játékos részére.

Adatkezelő a cél megvalósulásáig kezeli az adatokat.

A nyertes Játékos által megadott adatok a nyereményjáték megszűnésével (előreláthatólag 2018. november 30.), illetve a nyeremények átadását követően haladéktalanul megsemmisítésre kerülnek.

Adatkezelő a nyertes Játékos személyes adatait kizárólag a részvételi szabályzatban foglalt kötelezettségeinek teljesítéséhez, a nyertessel való kapcsolattartás és adminisztráció, valamint a nyeremények átadása céljából kezeli.

Adatkezelő az alább meghatározott címzettnek továbbítja a személyes adatokat, akik ezáltal Adatfeldolgozónak minősül:

Magyar Posta Zrt. (székhely: 1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6; cégjegyzékszám: 01 10 042463; adószám: 10901232-2-44; továbbiakban: "Adatkezelő")

Budapest, 2018. október

Jó játékot kívánunk!

(a kép illusztráció)

szabályzatjátéknyereményjátékészlelésköpönyegszabály