2023. március 21. kedd
Benedek

Általános Szolgáltatási Feltételek (ÁSZF)

Az Általános Szolgáltatási Feltételek („ÁSZF”) tartalmazza a New Wave Media Group Kft (székhely: 1072 Budapest, Klauzál u. 30., adószám: 24927363-2-42, cégjegyzékszám: 01-09-189828), mint szolgáltató („Szolgáltató”) által üzemeltetett www.koponyeg.hu weboldal használatára, valamint a weboldal nyújtotta szolgáltatások („Szolgáltatás”) igénybevételére vonatkozó felhasználási feltételeket.

1. Fogalom meghatározások

1.1
Felhasználó: az a természetes személy, jogi személy vagy jogi személyiség nélküli szervezet, aki megtekinti, belép vagy bármely egyéb módon igénybe veszi a Szolgáltató által üzemeltetett weboldalakat és alkalmazásokat, függetlenül attól, hogy erről nyilatkozik vagy sem.
1.2
Észlelés: az időjárás aktuális állapotáról szóló megfigyelés, melyet Felhasználó nyilvánossághoz közvetít. Ez a megfigyelés egyéni, nem feltétlenül felel meg minden meteorológiai szabálynak.
1.3
Személyes adat: bármely azonosított vagy azonosítható természetes személy Felhasználóval kapcsolatba hozható adat, az adatból levonható, a természetes személy Felhasználóra vonatkozó következtetés.
1.4
Hozzájárulás: a Felhasználó kívánságának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez. Ennek egyik formája az internetes felületen történő hozzájárulás
1.5
Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így például gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása.
1.6
Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől.
1.7
Adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges.
1.8
Adatzárolás: az adatok továbbításának, megismerésének, nyilvánosságra hozatalának, átalakításának, megváltoztatásának, megsemmisítésének, törlésének, összekapcsolásának vagy összehangolásának és felhasználásának véglegesen vagy meghatározott időre történő lehetetlenné tétele.
1.9
Display Hirdető: olyan Felhasználó, aki meghatározott Display szolgáltatások igénybevételére szóbeli vagy írásbeli szerződést köt, vagy Display szolgáltatásokat rendel meg vagy egyéb módon igénybe vesz a Szolgáltatótól.
1.10
Display Szolgáltatás: Display szolgáltatások körébe tartoznak különösen, de nem kizárólag a standard és speciális bannerek (popup, popunder, takeover, interstitial, sticky, tapéta), e-DM hirdetések, szöveges hirdetések, linkek vagy egyéb, nem adatbázis jellegű hirdetések, anyagok.
1.11
Hirdetés: a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény („Grt.”) 3.§ szakaszának d) pontja szerinti reklám, illetve bármely más, reklámnak nem minősülő tájékoztatás, a weboldalak felületein elhelyezett bármely anyag, PR-cikk.

2. Az ÁSZF hatálya, és módosíthatóság

2.1
Jelen ÁSZF a www.koponyeg.hu weboldal (a továbbiakban: Köpönyeg) használatának, egyéb szolgáltatásainak körébe tartozó valamennyi jogviszony tekintetében meghatározza a felek jogait és kötelezettségeit, illetve a szolgáltatások igénybevételével összefüggő körülményeket. A jelen ÁSZF hatálya valamennyi Felhasználóra kiterjed.
2.2
A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen ÁSZF értelmezésére a magyar jog az irányadó. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.
2.3
A jelen ÁSZF 2018. szeptember 1. napjától hatályos és visszavonásig hatályban marad.
2.4
A Szolgáltató jogosult egyoldalúan módosítani az ÁSZF-et. Felhasználók a weboldal használatával elfogadják, hogy rájuk nézve a weboldal használatával kapcsolatos valamennyi szabályozás automatikusan érvényes.

3. A weboldal használatára vonatkozó speciális rendelkezések

3.1
A Felhasználó, amennyiben bármely módon igénybe veszi a Szolgáltató által üzemeltetett weboldalt – az ÁSZF-ben foglaltakat magára nézve kötelezőnek ismeri el. Az ÁSZF-ben foglaltak elfogadása feltételét képezi a weboldal használatának, amennyiben a Felhasználó nem fogadja el a feltételeket, nem jogosult a weboldal használatára, így letöltés után elhagyni köteles a weboldalt.
3.2
A szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény (továbbiakban: Szjt.) 1. § (1) bekezdése értelmében a weboldal szerzői műnek minősül, így annak minden része szerzői jogi védelem alatt áll. Az Szjt. 16. § (1) bekezdése alapján tilos a weboldaln található grafikai és szoftveres megoldások, számítógépi programalkotások engedély nélküli felhasználása.
3.3
A Szolgáltató fenntart magának minden jogot a weboldal, annak bármely részlete és az azon megjelenő tartalmak terjesztésének tekintetében. Felhasználó jelen ÁSZF elfogadásával tudomásul veszi, hogy a weboldal keretében feltöltött fényképek, észlelések valamint egyéb tartalmak tekintetében Szolgáltatót korlátozás nélküli felhasználási jog (többszörözés, terjesztés, nyilvánossághoz közvetítés) illeti. Fenti rendelkezés azonban nem gátolja Felhasználó szerzői és vagyoni jogainak gyakorlását.
3.4
Tilos a weboldalon megjelenő tartalmak, vagy azok bármely részletének letöltése, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése (a normál weboldal használat / böngészés kivételével) a Szolgáltató írásos hozzájárulása nélkül. A weboldalról és annak adatbázisából bármilyen anyagot átvenni írásos hozzájárulás esetén is csak az adott weboldalra való hivatkozással, azaz forrás feltüntetésével lehet.
3.5
Különösen tilos az észlelési adatbázis bármekkora részét vagy egészét automatizált vagy egyéb módon letölteni, tárolni és felhasználni. A Szolgáltató minden polgári és büntetőjogi lépést megtesz az ilyen eljárások megszüntetése és orvoslása érdekében.
3.6
Tilos továbbá a weboldal tartalmának, illetve egyes részeinek adaptációja vagy visszafejtése; bármely olyan alkalmazás használata, amellyel a weboldal, vagy annak bármely része módosítható.
3.7
A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a weboldal tartalmát bármikor módosítsa, vagy hozzáférhetőségét a jelen ÁSZF-ben foglaltak betartásával megszüntesse. A Szolgáltató nem garantálja, hogy a weboldalhoz való hozzáférés zökkenőmentes. A hozzáférés Szolgáltatónak fel nem róható hibáiból eredő károkért való felelősséget a Szolgáltató kizárja.

4. Adatkezelési tájékoztató

4.1
A weboldalon az adatkezelés jogalapja: az Felhasználó hozzájárulása.
4.2
A kezelt adatok köre: felhasználói (nick) név, dátum és időpont, az észlelések fényképfelvételei, az észlelő GPS koordinátái továbbá az Felhasználó által megadott egyéb személyes adatok.
4.3
Az adatok törlésének határideje: Felhasználó regisztrációjának törlésével azonnal.
4.4
A személyes adatok törlését, vagy módosítását az alábbi módokon lehet kezdeményezni:
4.4.1
postai úton a 1072 Budapest, Klauzál utca 30. címen.
4.4.2
e-mail útján az info@koponyeg.hu-n
4.5
Az adatkezelés nyilvántartási száma: 03417-0001.
4.6
Az adatok megismerhetősége: a személyes adatokat a Köpönyeg fejlesztésével foglalkozó munkatársai kezelik.
4.7
Kijelentjük, hogy a New Wave Media Group Kft. adatkezelése megfelel a hatályos jogszabályoknak. Az Adatvédelmi és Adatkezelési Tájékoztató az alábbi linken található: AAT
4.8
Tájékoztatjuk Felhasználóinkat, hogy a bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, az adatvédelmi biztos illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik a Szolgáltatót.
4.9
Szolgáltató a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.
4.10
A Szolgáltató a Felhasználók által átadott, a Szolgáltatás teljesítéséhez szükséges adatokat, információkat az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, valamint a személyes adatok gépi feldolgozása során az egyének védelméről, Strasbourgban, 1981. január 28. napján kelt Egyezmény előírásainak megfelelően kezeli.
4.11
A Szolgáltató minden szükséges biztonsági lépést, szervezési és technikai intézkedést megtesz a személyes adatok legmagasabb szintű biztonsága, illetve azok jogosulatlan megváltoztatásának, megsemmisítésének és felhasználásának megakadályozása érdekében.
4.12
A Szolgáltató minden szükséges intézkedést megtesz az adatintegritás biztosítása érdekében, azaz az általa kezelt és/vagy feldolgozott személyes adatok pontossága, teljessége, valamint naprakész állapota érdekében.
4.13
A megadott adatok többségének módosítását a weboldalon el lehet végezni.
4.14

A Szolgáltató a Szolgáltatás nyújtásának, valamint az azzal kapcsolatos követelések érvényesítése céljából kezeli a Felhasználók személyes adatait, kizárólag az ahhoz szükséges mértékben és ideig. Az adatkezelés minden szakaszában megfelel e célnak. Kezeli továbbá azokat a személyes adatokat, amelyek a Szolgáltatás nyújtásához technikailag feltétlenül szükségesek. Amennyiben a személyes adat felvételére a Felhasználó hozzájárulásával került sor, a Szolgáltató a felvett adatokat törvény eltérő rendelkezésének hiányában

a) a rá vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából, vagy

b) Szolgáltató vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából, ha ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll, további külön hozzájárulás nélkül, valamint a Felhasználó hozzájárulásának visszavonását követően is kezelheti.

4.15
A Felhasználókról a Szolgáltató ezen felül csak olyan információkat gyűjt, amelyeket kizárólag a Szolgáltatások fejlesztése és fenntartása érdekében, illetve piackutatási célokra használ fel. A Szolgáltató ezen statisztikai célokból feldolgozott adatokat kizárólag személyes azonosításra alkalmatlan formában használja fel.
4.16
Szolgáltató az általa kezelt személyes adatokat harmadik személy részére csak Szolgáltató egyes – a Felhasználó által használt – szolgáltatásainak fejlesztése és / vagy működtetése érdekében továbbítja. A Szolgáltató az általa kezelt személyes adatokat harmadik személy céljainak érdekében nem használja fel, és azokkal semmilyen egyéb módon nem él vissza. A weboldal külső (nem a Szolgáltató által kezelt) szerverre mutató hivatkozásokat is tartalmazhat, ezen linkeken elérhető oldalak esetleg adatokat gyűjthetnek, vagy személyes adatokat kérhetnek. Ezekért Szolgáltató minden felelősségét kizárja.
4.17
A Szolgáltatás igénybevételével a Felhasználó hozzájárul ahhoz, hogy az ÁSZF jelen fejezetében leírt módon, célból és terjedelemben a Szolgáltató összegyűjtse és kezelje személyes adatait.
4.18
A Szolgáltató az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés, sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen. A Szolgáltató ezért fenntartja a jogot, hogy amennyiben felhasználó vagy partnerei részéről a rendszerében biztonsági rést érzékel, akkor azokról a felhasználóit és partnereit tájékoztassa, és ezzel egyidejűleg a biztonsági rés megszüntetéséig a Szolgáltató rendszeréhez, szolgáltatásaihoz való hozzáférését korlátozza.
4.19
A Felhasználó tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével – törlését az adatfelvételénél jelzett módon, illetve Szolgáltató feltüntetett elérhetőségein.
4.20
Felhasználó kérelmére Szolgáltató tájékoztatást ad az általa kezelt adatokról, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról. Szolgáltató a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül írásban, közérthető formában adja meg a tájékoztatást.
4.21
Szolgáltató a személyes adatot helyesbíti, ha az a valóságnak nem felel meg, és a valóságnak megfelelő személyes adat a rendelkezésére áll.
4.22
Szolgáltató zárolja a személyes adatot, ha a Felhasználó ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené a Felhasználó jogos érdekeit. A zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.
4.23
Szolgáltató törli a személyes adatot, ha kezelése jogellenes, a Felhasználó kéri, a kezelt adat hiányos vagy téves – és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható – feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki, az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt, azt a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte.
4.24
A személyes adatok törlésére, zárolására, helyesbítésére 30 nap áll az adatkezelő rendelkezésére. Amennyiben Szolgáltató a Felhasználó helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti igényét nem teljesíti, 30 napon belül írásban közli az elutasítás indokait.
4.25
Szolgáltató a helyesbítésről, a zárolásról és a törlésről a Felhasználót, továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbította. Az értesítést mellőzi, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel a Felhasználó jogos érdekét nem sérti.
4.26

Felhasználó tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha

a) a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az Szolgáltatóra vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez, vagy az Szolgáltató, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha az adatkezelést törvény rendelte el;

b) a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik;

c) törvényben meghatározott egyéb esetben.

4.27
Szolgáltató a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Ha az Szolgáltató az érintett tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.
4.28
Amennyiben a Felhasználó Szolgáltatónak a meghozott döntésével nem ért egyet, az ellen – annak közlésétől számított 30 napon belül – bírósághoz fordulhat.
4.29
Felhasználó a jogainak megsértése esetén Szolgáltató ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, 1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

5. Vegyes rendelkezések

5.1
Felhasználó kijelenti és szavatolja, hogy a megadott észlelési adatok tartalma a valóságnak megfelel, és legjobb tudása szerint bocsátotta Szolgáltató rendelkezésére.
5.2
Jogszabályban meghatározott kivételekkel a weboldalon Felhasználó által közzétett észlelések, fényképek vagy egyéb adatok tartalmáért illetve jogtisztaságáért, valamint a szolgáltatás használatért kizárólag a Felhasználót terheli a felelősség. A Szolgáltató kizárja felelősségét mindazon károkért és hátrányokért, elmaradt haszonért, amelyek a weboldalon elhelyezett anyagokból származnak, beleértve a harmadik félnek okozott károkat is. Továbbá a weboldal üzemeltetői semmilyen felelősséget nem vállalnak a rendszer használatából adódó károkért, illetve bármely más fél zavaró megnyilvánulásáért vagy viselkedéséért, bármilyen jogsértésért.
5.3
Ha a jelen ÁSZF bármely része érvénytelenné, jogtalanná vagy érvényesíthetetlenné válik, az a fennmaradó részek érvényességét, jogszerűségét és érvényesíthetőségét nem érinti.
5.4
Amennyiben a Szolgáltató az ÁSZF alapján megillető jogát nem gyakorolja, a joggyakorlás elmulasztása nem tekinthető az adott jogról való lemondásnak. Bármilyen jogról történő lemondás csak az erre vonatkozó kifejezett írásbeli nyilatkozat esetén érvényes. Az hogy a Szolgáltató egy alkalommal nem ragaszkodik szigorúan az ÁSZF valamely lényegi feltételéhez, vagy kikötéséhez nem jelenti azt, hogy lemond arról, hogy a későbbiekben ragaszkodjon az adott feltétel vagy kikötés szigorú betartásához.
5.5
A weboldalon megjelenő információk esetleges valótlanságából, pontatlanságából, az előrejelzések, és az észlelések, továbbá az ezeken alapuló esetleges veszélyjelzések, előrejelzések, következtetések használatából eredő károkért a Szolgáltató kizárja mindennemű felelősségét.
5.6
Szolgáltató és a Felhasználó vitás ügyeiket békés úton próbálják rendezni

6. Különös szabályok

6.1 Általános szabályok, alapelvek

6.1.1
Az észlelések, fényképek, és azok megjegyzései tartalmáért való felelősség kizárólag az Észlelést elhelyező Felhasználót terheli azzal, hogy a Felhasználó teljes körűen köteles helytállni a Szolgáltatóval szemben támasztott minden olyan igényért, amelyet harmadik személy a Felhasználó tevékenységével összefüggésben a Szolgáltatóval szemben érvényesít.
6.1.2
A Felhasználó tudomásul veszi és elfogadja, hogy weboldalon az észleléseket a Szolgáltató utólagosan moderálhatja.
6.1.3
A Szolgáltató fenntartja a jogot arra vonatkozóan, hogy az észlelési felületek szolgáltatását vagy annak egy részét bármikor korlátozza vagy felfüggessze.
6.1.4
Az észlelési lehetőséget a Szolgáltató minden Felhasználó részére biztosítja, az észleléseket a jelen ÁSZF-ben és a vonatkozó jogszabályokban foglaltak megtartásával tehetik közzé. Aki Felhasználóként él az észlelés lehetőségével, ezzel elfogadja az ÁSZF moderálásra és észlelésre vonatkozó jelen fejezetében foglalt feltételeket.

6.2 A névhasználat speciális feltételei

6.2.1

Nem választható olyan nick, amely:

 • jogszabályi értelemben védett név, élő közszereplő vagy közismert személy, történelmi személy neve vagy ahhoz megtévesztően hasonlít – kivéve, ha ez a Felhasználó anyakönyvezett neve;
 • más jogos és méltányolható érdekeit sérti;
 • már regisztrált nick-ként létezik, vagy ahhoz megtévesztően hasonlít;
 • obszcén vagy trágár kifejezés;
 • rasszista, mások vallását, nemzeti, nemzetiségi hovatartozását gyalázó, sértő kifejezés;
 • egyértelműen köthető valamely tiltás alatt lévő másik nickhez;
 • telefonszámot, IP címet vagy webcímet;
 • reklámot tartalmaz, valamely személyt, szolgáltatást vagy tevékenységet reklámoz.
6.2.2
Amennyiben a Felhasználó a fenti, 6.2.1 pontba ütköző nicket használ, észlelésének tartalmától függetlenül kizárásra kerül.

6.3 Szerzői jogok

6.3.1
Az észlelés szerzői jogai a Felhasználót illetik, azzal, hogy az észlelés Szolgáltatóhoz történő eljuttatásával (feltöltésével) a Felhasználó felhasználási engedélyt ad a Szolgáltatónak az észlelés tárolására, másolására, közvetítésére, többszörözésére, terjesztésére, átdolgozására (beleértve a vízjelezést is), mely a nyilvánossághoz közvetítés jogát is magában foglalja.
6.3.2
A jelen pontban foglalt felhasználási engedély határozatlan időtartamra szól területi korlátozás nélkül. Jelen felhasználási engedély az átdolgozás jogát is magában foglalja.
6.3.3
www.koponyeg.hu weboldalról származó értesüléseket, információkat, híreket átvenni (idézni) – az Szjt. 34. § (1) bekezdése alapján – csak a Köpönyegre való hivatkozással, a forrás (köpönyeg.hu, Köpönyeg) pontos és jól látható feltüntetésével lehet. Az információk átvételének feltételeiről, a hivatkozás formáiról az alábbi címen kérhet részletes felvilágosítást: info@koponyeg.hu.
6.3.4
A weblapon szereplő egyes adatok a Netatmo, az Ogimet, a Temis, a Foreca Ltd., Time and Date A S, National Oceanic and Atmospheric Administration, az Országos Vízjelző Szolgálat, az Országos Légszennyezettségi Mérőhálózat, az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat, valamint az Országos Meteorológiai Szolgálat szerzői jogi védelme alá esnek.
6.3.5
A weboldalon szereplő, és a fenti szervezetektől átvett adatokat jogszabályi rendelkezés, illetve a másik fél írásos engedélye alapján használjuk.
6.3.6
A weboldalon található tartalmakat tilos kereskedelmi forgalomba hozni, értékesíteni, vagy bárminemű profitot szerezni belőle. Az ilyen tevékenységből eredő minden bevétel és haszon Szolgáltatót illeti korlátozás nélkül.

6.4 Észlelések törlése, moderálás

6.4.1
A Szolgáltató az észlelést csak teljes egészében törölheti, részek törlésére nincs lehetősége.
6.4.2

Tartalmi szempontból tilos az olyan észlelés közzététele, mely közzétételének időpontjában hatályos jogszabályba, jelen ÁSZF-be, bármely csoport vagy személy jogába vagy jogos érdekébe ütközik, így különösen:

 • bűncselekményre vagy egyéb jogsértésre történő felhívást tartalmaz;
 • agresszív, durva, obszcén, fenyegető vagy ízléstelen hangnemben fogalmazott;
 • rasszista, kirekesztő, gyűlöletkeltő, rágalmazó vagy becsületsértő vagy egyébként személyiségi jogokat sért;
 • politikai agressziót vagy politikai agitációt tartalmaz;
 • személyes adatnak az érintett hozzájárulása nélküli közzétételét tartalmazza;
 • más Felhasználót (nick-jét) sértő, becsmérlő, minősítő megjegyzést tartalmaz;
 • szerzői jogot sért (jogsértő képek, plagizálás stb.);
 • kívánságot fogalmaz meg (pl. bárcsak esne már az eső);
 • más Észlelő észlelésére reagál, ahhoz hozzászól, azt minősít, sérti, illetve ha az észleléseket beszélgetésre, chat-elésre használja az Észlelő.

7. Hirdetések

7.1
Szolgáltató felületeit az Evomedia Kft. (székhely: 1072 Budapest, Klauzál utca 30., adószám: 13368151-2-42, cégjegyzékszám: 01-09-872933) értékesíti, az alábbi feltételek szerint: link.

Ezek is érdekelhetnek